location
I-V 08:00 - 20:00
VI 10:00– 14:00 Tik iš anksto užsiregistravus (pagal gydytojų grafiką). Darbo laikas vasaros mėnesiais kintantis
location Savanorių pr. 6A - 1005, Vilnius LT-03116

PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Estetika odai“ (Medicinos klinika 1005), juridinio asmens kodas 304288492, Registracijos adresas: Tilto g.12B-28, LT-01101 Vilnius, Buveinės adresas: Savanorių pr. 6A-1005, LT-03116 Vilnius, Tel.+37068307625, el.paštas: info@estetikaodai.lt, registracija@medicinosklinika1005.lt PVM mokėtojo kodas LT 100010327311, (toliau – Bendrovė)  saugo savo klientų (toliau – Jūs, Jūsų) asmens duomenis, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) bei kitais galiojančiais teisės aktais.

 1. Bendrovė vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktais, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijomis bei UAB ‘‘Estetika odai’’ asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, reglamentuojančiomis asmens duomenų rinkimą, tvarkymą, naudojimą ir saugojimą.
 2. Ši PRIVATUMO POLITIKA yra skirta tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims (toliau – asmuo), kurie naudojasi Bendrovės teikiamomis Paslaugomis, įskaitant interneto svetaine www.medicinosklinika1005.lt. Paslaugos – bet kokie tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu Bendrovės siūlomi produktai, prekės ir (ar) paslaugos.
 3. PRIVATUMO POLITIKA užtikrina asmens duomenų saugumą, asmens laisves ir teises.
 4. PRIVATUMO POLITIKA apibrėžia, kokia informacija tapatinama su Jūsų asmeniu ir kokiais tikslais bei kaip ji yra renkama, tvarkoma, naudojama, kam teikiama ir kaip saugojama.
 5. Jūsų asmens duomenų surinkimas ir naudojimas yra susijęs su tikslu kokybiškai suteikti Jūsų paprašytas sveikatos priežiūros paslaugas. Renkama informacija tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar asmeniui slaugyti.
 6. Jūsų sutikimas, kaip teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis, yra suteikiamas laisva valia, patvirtinant raštiškai, arba, įskaitant, elektroninėmis priemonėmis, arba pažymint langelį interneto svetainėje.
 7. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su pačiu fiziniu asmeniu, ar jo įgaliotu, jį atstovaujančiu asmenimi, tokia kaip: pavardė, vardas, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, bet kuri kontaktinė informacija tokia kaip telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar pašto adresas, sveikatos duomenys ir bet kokia kita Jūsų pateikta informacija. Visa informacija yra pateikiama Bendrovei vadovaujantis savanoriškumo ir teisingumo principais. Jei renkama papildoma anoniminė informacija, ji renkama laikantis galiojančių teisės aktų. Už klaidingos, netikslios ar melagingos informacijos pateikimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.
 8. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai.
 9. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai, numatyti Reglamente (ES) 2016/679, yra šie: a) asmuo davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais; b) tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra asmuo, arba siekiant imtis veiksmų asmens prašymu prieš sudarant sutartį; c) tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė ir kt.
 10. Informacija apie asmens duomenis gali būti gaunami šiais būdais: pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą pačiam asmeniui ar jį atstovaujančiam ir/ar įgaliotam asmeniui vizito metu, telefonu ar kitais kontakto su Bendrove keliais; iš oficialiai prieinamų elektroninėje erdvėje šaltinių; iš draudimo bendrovių ar bet kurių juridinių asmenų, gavus Jūsų sutikimą. Asmens sveikatos informacija gali būti gaunama ir iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų teisės aktų nustatyta tvarka.
 11. Asmens duomenų rinkimas vykdomas registratūroje ir uždarame gydytojo kabinete, užtikrinant kad pokalbio negalėtų išgirsti pašaliniai asmenys. Asmens pateiktą informaciją gydytojas surašo į ambulatorinę asmens sveikatos istoriją.
 12. Interneto svetainėje www.medicinosklinika1005.lt, iš asmens, kuris nori pasinaudoti Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir atlikti registraciją pas specialistą, yra reikalaujama pateikti asmens duomenis. Taip pat asmens duomenys privalo būti pateikiami rašant mums elektroniniu paštu info@estetikaodai.lt, registracija@medicinosklinika1005.lt arba socialiniuose tinkluose (Facebook), komentaruose, atsiliepimuose, paskambinus, ar kitaip su mumis susisiekus.
 13. PRIVATUMO POLITIKA taip pat reglamentuoja nepilnamečio iki 16 m. asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą, kuris yra galimas tik gavus tėvų ar juos atstovaujančių globėjų, tėvų pareigų turėtojų ar įgaliotų asmenų sutikimą ir/ar leidimą tvarkyti vaiko asmens duomenis.
 14. Pagrindinės asmens teisės pagal Reglamentą (ES) 2016/679 būtų šios: a) informavimas ir teisė susipažinti su asmens duomenimis; b) teisė reikalauti ištaisyti duomenis; c) teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), d) teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, bei kai asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus, įskaitant profiliavimą remiantis tomis nuostatomis, e) teisė, kad asmeniui nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą, f) teisė į duomenų perkeliamumą.
 15. Jūs privalote informuoti Bendrovę apie bet kuriuos pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus, iš karto tokiems įvykus.
 16. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra griežtai konfidenciali.
 17. Asmens duomenų saugumas. Jūsų asmens duomenys yra apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo ar veiksmų. Bendrovė įsipareigoja imtis visų reikiamų veiksmų apsaugoti Bendrovei elektroniniu būdu siunčiamą informaciją. Tačiau, Bendrovė negali garantuoti visiškos duomenų saugos, perduodant asmens duomenis internetu, kadangi Bendrovė internetinės erdvės neprižiūri ir nekontroliuoja. Bet kokius duomenis siunčiate savo rizika ir esate atsakingi už jų konfidencialumą.
 18. Už asmens duomenų tvarkymą, t.y. bet kurį su asmens duomenimis atliekamą veiksmą: rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, grupavimą, jungimą, keitimą (papildymą ar taisymą), teikimą, paskelbimą, naudojimą, paiešką, skleidimą, naikinimą ar kitokius veiksmus arba operacijas, atsakingas žmogus, kuriam Bendrovė suteikė tokią teisę. Jūsų asmens duomenys prieinami tik šiems asmenims, kuriems galioja griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai.
 19. Sukaupta informacija ir duomenys yra naudojami kontaktams su klientu; registracijai paslaugoms; elektroniniu keliu gautų užklausų ar komentarų administravimui; farmakologinio budrumo pranešimų administravimui; finansinių dokumentų paruošimui; tvarkant draudimo bendrovėms reikalingus dokumentus; Bendrovės veiklos analizei ir kitais teisės aktų neuždraustais atvejais. Statistiniais tikslais naudojama tik nuasmeninta informacija, pagal kurią asmens tapatybės nustatyti negalima.
 20. Tam tikrais atvejais, siekiant tinkamai suteikti Paslaugas ir atlikti sandorius, kaip pavyzdžiui apmokėjimą už paslaugas, pasinaudojant elektronine bankininkyste, Bendrovė, vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais, Jūsų tam tikrus asmens duomenis gali pateikti tretiesiems asmenims (paslaugų teikėjams, bankams, finansinėms institucijoms ir kitiems).
 21. Apie juridinius asmenis Bendrovė gali rinkti tokią informaciją: juridinio asmens pavadinimas; juridinio asmens kodas; juridinio asmens adresas; PVM mokėtojo kodas; kontaktiniai duomenys; banko sąskaitos numeris; bet kuri kita informacija, reikalinga paslaugų suteikimui. Bendrovė neprivalo ir netikrina juridinių asmenų atstovų pateiktos informacijos ar įgaliojimų.
 22. Asmeniui sutikus, kontaktinė informacija gali būti naudojama siekiant Jums suteikti naujausią naudingą informaciją apie Bendrovės ar jos partnerių teikiamas paslaugas, kainas, akcijas, lojalumo programas, taip pat tiesioginės rinkodaros, rinkotyros ir reklamos tikslais. Kiekvienas asmuo bet kada gali atsisakyti Bendrovės siunčiamų reklaminių el. laiškų bei turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros, rinkotyros ar reklamos tikslais. Norėdami atsisakyti visų pasiūlymų galite rašyti elektroninį laišką adresu: registracija@medicinosklinika1005.lt arba skambinti, siųsti SMS bendruoju telefonu +37068307625 ir nurodyti, kad nepageidaujate gauti pasiūlymų.
 23. Asmens duomenų atskleidimas ir perdavimas. Bendrovė turi teisę atskleisti asmens duomenis trečiosioms šalims tik tada, jeigu tam turi raštišką asmens sutikimą, kuriame turi būti konkrečiai nurodoma kokia informacija, kokiu pagrindu, kokiu tikslu, kokia forma ir kam turima būti pateikiama. Įgaliotiems ir atstovaujantiems asmenį žmonėms ar institucijoms, be asmens sutikimo konfidenciali informacija suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina asmens interesams apsaugoti. Be raštiško asmens sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija suteikiama tik valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie asmenį.
 24. Teisę gauti informaciją apie asmens duomenis po jo mirties, turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą numatyti asmenys (sutuoktinis, partneris, tėvai, vaikai, kiti).
 25. Asmens duomenų saugojimas. Jūsų asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Bendrovės informacinėse sistemose el. formate. Mes turime teisę juos laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina ir atsižvelgiant į Sveikatos priežiūros įstaigų dokumentų saugojimo tvarką bei kitus LR galiojančius teisinius aktus, reglamentuojančius asmens duomenų saugojimo laikotarpį. Jūsų asmens duomenis saugojame 15 metų nuo paskutinio Jūsų apsilankymo klinikoje ir įrašo ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje. Elektroninės užklausos saugomos 12 mėnesių, vizitų registracijos žurnalai saugomi 12 mėnesių, kiti dokumentai – vadovaujantis galiojančiais įstatymais, įsakymais ir rekomendacijomis. Suėjus minėtiems terminams, dokumentai sunaikinami nustatyta tvarka. Klientas gali savo noru pareiškęs prašymą raštu, atsisakyti Bendrovės paslaugų, tačiau mes ir toliau privalėsime saugoti Jūsų asmens duomenis dėl bet kokių ateityje galbūt atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų. Jeigu atliekamas su konkrečiu asmeniu susijęs teisėsaugos organų tyrimas dėl bet kokios priežasties, asmens duomenys sunaikinami tik gavus atsakingų institucijų nurodymus ir leidimus.
 26. Ši PRIVATUMO POLITIKA yra neatskiriama Bendrovės teikiamų Paslaugų dalis. Asmuo gaudamas Paslaugas ar jomis naudodamasis, besąlygiškai sutinka su šia PRIVATUMO POLITIKA. Jei asmuo nesutinka su PRIVATUMO POLITIKA ir joje nustatytomis taisyklėmis, jis neturi teisės naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.
 27. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti PRIVATUMO POLITIKĄ, ir apie tokius pasikeitimus pranešti interneto svetainėje www.medicinosklinika1005.lt bei savalaikiai informuoti klinikos lankytojus ir partnerius.
 28. Iškilus bet kokiems klausimams, esant prašymams ar komentarams dėl asmens duomenų tvarkymo, prašome parašyti mums registruotu laišku adresu: UAB ‘‘Estetika odai‘‘ Tilto g.12B-28 LT-01101 Vilnius (registracijos adresas), arba buveinės adresu : Savanorių pr. 6A-1005 , LT-03116 Vilnius, arba elektroniniu paštu: info@estetikaodai.lt arba registracija@medicinosklinika1005.lt, arba kreiptis telefonu: +37068307625, arba apsilankyti klinikoje adresu: Savanorių pr. 6A-1005 , LT-03116 Vilnius.
 29. Bendrovė, gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą raštu nurodytais kontaktais.